ประวัติจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของยุคล้านนาอีกทั้งมีประเพณีที่สืบทอดเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและเป็นที่นิยมมากในกลุ่มนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดทางเหนือของไทย มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ชาวภาคเหนือเรียกว่า เจียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน จากหลักฐานที่ค้นพบ พบว่าเชียงใหม่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาโบราณ

เชียงใหม่เป็นจังหวัดเก่าแก่ที่มีอายุมานานกว่า 260 ปีมาแล้ว ซึ่งในตอนนั้นเป็นอาณาจักรรัฐนครอิสระ ชื่อว่า อาณาจักรล้านนา ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อยู่ในช่วงปี พ.ศ.1839 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2101 เมืองเชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พม่า เป็นเวลากว่า 200 ปี ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบันนั้นเราเห็นวัดและโบราณสถานต่างๆที่ถูกสร้างในลักษณะของสถาปัตยกรรมพม่า ต่อมาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้มีการทำสงครามกับพม่าจนได้รับชัยชนะและกู้เมืองกลับมาได้สำเร็จ จากนั้นเชียงใหม่ได้ถูกปกครองโดยเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน เรื่อยๆมา จนถึงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็นพระบรมราชาธิบดี ปกครองนครเชียงใหม่ ต่อมาช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชซึ่งได้ตั้งชื่อเชียงใหม่ว่า มณฑลพายัพ ต่อมาได้มีการปรับปรุงการปกครองในรูปแบบของ จังหวัด ขึ้นในปี พ.ศ.2475 จึงได้มีการตั้งชื่อใหม่จาก มณฑลพายัพ เป็นจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน