ประเพณีที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากมายซึ่งมีประเพณีต่างๆที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรื่อยๆมาซึ่งในแต่ละประเพณีล้วนเก่าแก่และมีความเป็นมาหลายๆอย่าง ซึ่งประเพณีต่างๆนั้นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาชมวัฒนธรรมและความสวยงามของประเพณีนั้นๆ

ประเพณี ปีใหม่เมือง หรือ สงกรานต์เชียงใหม่ ประเพณีที่ชาวเหนือเรียกอีกชื่อว่า ปี๋ใหม่เมือง จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จัดขึ้นทุกปีและมีความยิ่งใหญ่มาก โดยแบ่งเป็นวันที่ 13 เมษายน มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ไปตามถนนต่างๆของเมืองรวมถึงสรงน้ำพระ วันที่ 14 เมษายน มีการก่อเจดีย์ทรายในวัดต่างๆของเมือง ซึ่งชาวเมืองจะก่อกองทรายเป็นรูปเจดีย์ที่สวยงาม วันที่ 15 เมษายน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งทั้ง 3 วันจะมีการเล่นน้ำตลอดช่วงเทศกาล

ประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีลอยกระทงของเชียงใหม่ จัดขึ้นวันเดียวกันกับวันลอยกระทงของไทย ซึ่งที่เชียงใหม่จะมีการตกแต่งบ้านด้วยโคมชนิดต่างๆ และมีการปล่อยโคมลอย รวมถึงการลอยกระทงในแม่น้ำปิง ต่อมาได้มีการจำกัดการปล่อยโคมลอยเนื่องจากมีผลกระทบต่อการบินของเครื่องบิน แต่เนื่องด้วยเป็นประเพณีโบราณสืบทอดกันมาจึงมีการกำหนดเวลาปล่อยโคมลอยในเทศกาล ซึ่งสายการบินจะต้องเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

ประเพณีเข้าอินทขิล ประเพณีเก่าแก่ตั้งแต่โบราณตามความเชื่อของชาวเชียงใหม่เชื่อว่า การยูชาเสาอินทขิล ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ โดยจะมีการนำดอกไม้ธูปเทียนและขันน้ำขมิ้นส้มป่อย ใส่พาชนะที่เรียกว่า สลุง และทำการสรงน้ำพระ บูชาเสาอินทขิล และมีการฟ้อนรำที่สวยงาม เชื่อว่าจะช่วยให้เมืองพ้นภัยจากภัยพิบัติต่างๆ

 

ภูมิประเทศและประชากรเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูงและป่าไม้มีเนื้อที่ประมาณ 20,107.57 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา ประชากรมากประมาณ 1,800,000 คน ซึ่งกว่า 80 เปอร์เซ็นต์อาศัยในเขตอำเภอเมือง ซึ่งประชากรที่มีทั้งชาวเชียงใหม่แต่กำเนิดและผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอื่นๆ จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5 ของประเทศ และแบ่งเป็นอำเภอทั้งหมด 25 อำเภอและมีการจัดตั้งอำเภอที่ 26 ในปี พ.ศ. 2552 ชื่อว่าอำเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวและสถานที่สวยงามหลายแห่งบางแห่งได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกและการคมนาคมที่สะดวกหลายอย่างเช่น ทางหลวง รถไฟ เครื่องบิน เป็นจังหวัดสูงจากระดับน้ำทะเล 310 เมตรมีลักษณะเป็นภูเขาสูงมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะบนยอดดอยมีอากาศติดลบ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร อีกทั้งยังมีดอยสูงซึ่งมีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ มีความสูง 2,565 เมตร อีกทั้งยังมียอดดอยสูงรองลงมาอีกมากมายในประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติและสัมผัสอากาศหนาวเย็นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำปิง ที่ไหลผ่านตัวอำเภอเมืองอีกด้วย

พื้นของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนมากจะเป็นภูเขา ป่าขนาดใหญ่และป่าละเมาะ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศที่ร้อนจัดมากและเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ซึ่งเชียงใหม่เป็นอีกจังหวัดที่ติดอันดับการเกิดไฟป่าเป็นอันดับต้นๆของไทย เนื่องจากการเผาป่าเพื่อพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน

ประวัติจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของยุคล้านนาอีกทั้งมีประเพณีที่สืบทอดเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและเป็นที่นิยมมากในกลุ่มนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดทางเหนือของไทย มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ชาวภาคเหนือเรียกว่า เจียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน จากหลักฐานที่ค้นพบ พบว่าเชียงใหม่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาโบราณ

เชียงใหม่เป็นจังหวัดเก่าแก่ที่มีอายุมานานกว่า 260 ปีมาแล้ว ซึ่งในตอนนั้นเป็นอาณาจักรรัฐนครอิสระ ชื่อว่า อาณาจักรล้านนา ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อยู่ในช่วงปี พ.ศ.1839 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2101 เมืองเชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พม่า เป็นเวลากว่า 200 ปี ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบันนั้นเราเห็นวัดและโบราณสถานต่างๆที่ถูกสร้างในลักษณะของสถาปัตยกรรมพม่า ต่อมาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้มีการทำสงครามกับพม่าจนได้รับชัยชนะและกู้เมืองกลับมาได้สำเร็จ จากนั้นเชียงใหม่ได้ถูกปกครองโดยเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน เรื่อยๆมา จนถึงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็นพระบรมราชาธิบดี ปกครองนครเชียงใหม่ ต่อมาช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชซึ่งได้ตั้งชื่อเชียงใหม่ว่า มณฑลพายัพ ต่อมาได้มีการปรับปรุงการปกครองในรูปแบบของ จังหวัด ขึ้นในปี พ.ศ.2475 จึงได้มีการตั้งชื่อใหม่จาก มณฑลพายัพ เป็นจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน